NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

BERJOCHTEN FAN IT BOUN

KALINDER FAN IT BOUN

 


2018

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestiet dan 95 jier) fanwege Ljouwert Europeeske Haadstêd 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

dit wurdt holden op 14 april 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert!

Jimme komme dochs ek?

Hjir stiet de poster.

----------------------------------------------------------------------------------------

2017

Lysbeth Jongbloed-Faber hat it bestjoer fan it Frysk Boun om Utens fersocht om it ûndersyk, dat sy dwaan sil ûnder Friezen en Friezen om Utens nei it taalgebrûk op sosjale media by safolle mooglik Friezen om utens, ûnder de oandacht te bringen.
Hjir kinne jimme har fersyk besjen en wy as bestjoer soene graach sjen dat jimme har helpe mei har ûndersyk!!

Ynformaasje map

Op de side fan de sintrale boekeferkeap stiet de boekelist om troch jimme yn te sjen of del te laden.

Eveneminten yn Fryslân Simmer 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moetings- en Ynspiraasjedei op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwyk - ynrin fanôf 10:30 oere
Set it yn jimme bûsboekje!

SPREKKERS:
Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp
en
Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân

Hjir is it programma yn te sjen of del te laden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


as jo gjin pdf-files iepenje kinne, kinne jo hjir Acrobat Reader downloade  

 


Grutte kaart fan Fryslân