NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE UTERT

Selskip FRYSLAN
[bywurke dd. 17 maaie 2017]

Inisjatyf foar it oprjochtsjen fan in Frysk koar yn de provinsje Utert

1. ALGEMIEN
It Frysk selskip “Fryslân” is in krite fan it Frysk Boun om Utens. It bestiet sûnt jannewaris 1901 en hat no sa’n 70 leden yn Utert en omkriten.
It is in feriening fan minsken dy’t op ien of oare manier in bân mei Fryslân en/of it Frysk hawwe. Dat kin wêze  omdat se der wei komme, Fryske famylje ha, der simmers tahâlde of gewoan ynteresse ha foar de Fryske taal en kultuer.
Yn it winterhealjier (oktober-maart/april) organisearje wy jûnen  (mei toaniel, foardrachten, muzyk, fertelle ensfh.) foar de leden en oare belangstellenden foar it Frysk. 
Op de kritejûnen is der in boeketafel, dêr’t Fryske boeken en lûddragers te keap binne.
Wy hâlde ús toanieljûnen yn “Marcuscentrum”, Wijnesteinlaan 2-4, Utrecht
De oare aktiviteiten wurde holden yn it “De Bijnkershoek”, Van Bijnkershoeklaan 250, Utrecht.
Der wurdt omtinken jûn oan de leden boppe de 75 jier.
In part fan de aktiviteiten is yn gearwurking mei it Frysk selskip fan Seist, lykas:
  • It útjaan fan it kritebledsje “De Kritekoer” mei ynformaasje en nijs fan de twa kriten;
  • It organisearjen fan ien mienskiplike jûn, meastentiids yn maart/april : de iene kear yn (of de omkriten fan) Utrecht en de oare kear yn (of de omkriten) fan Seist.
It selskip hat in lege kontribúsje fan € 12,00 per persoan. De tagongspriis op in kritejûn is foar leden € 7,50 en foar net-leden € 10,--. De leden krije de Kritekoer 6 kear yn it jier tastjoerd. Men kin stiper wurde fan de krite foar € 7,50 - yn it jier. Ek de stipers ûntfange de Kritekoer.
As men lid fan de krite is, hat men ek tagong – foar ledepriis - ta jûnen fan omlizzende kriten. Dat is benammen fan belang as der in bysûnder evenemint is lykas de stikken “De Emigrant” of “De Feteranen”.
Faken wurde sokke bysûndere jûnen ek troch in stikmannich kriten mei-elkoar organisearre.
Fierdere ynformaasje oer de krite is te krijen by de skriuwer (e-mail j.p.bergmans@casema.nl)
BESTJOER

Foarsitter

Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten til. 030 - 2318 224 (pcwestdijk@planet.nl)

Skriuwer

Jan Piet Bergmans, Langeweg 75, 4133 AT Vianen  en Redaksje Kritekoer til. 0347-320093 (j.p.bergmans@casema.nl)

Ponghâlder

Yme Fopma, Meerenburgerhorn 6, 3401 CD  IJsselstein  en lede-administraasje til. 030 - 6881921(yme@fopma.eu);   Bank: NL05INGB0000194027 o.n.f. Ponghâlder Krite Selskip Fryslân

Bestjoerslid en Boekferkeap

Jan Roelants, Joke Smitplein 16,  3581 PZ  Utrecht til. 030 - 2010118 (jhw.roelants@online.nl)

Bestjoerslid

Harke Hofman, Elzenstraat 3, 4131 AK  Vianen, til. 0347-377703 (harkemarga@gmail.com)

Bestjoerslid

Richtje de Jong, Paardenbloemweide 37, 3448 TL Woerden, til. 0348- 460 590 (richtjetolsma.67@gmail.com)

Aldereinsaken

Frou J.Wielinga, Japuradreef 26, 3563 ED Utrecht, til.  030-261 7816

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft 2017-2018

 

DE KRITEKOER

kriteboekje maaie 2017

kriteboekje maart 2017

kriteboekje jannewaris 2017

kriteboekje desimber 2016

kriteboekje novimber 2016

kriteboekje septimber 2016

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân